תנאי שימוש באפליקציה

תנאי השימוש באפליקציה

ברוכים הבאים לבלינק, אפליקציה להשקעה בשוק ההון. האפליקציה נועדה לספק שירותים הניתנים למטרה של פעילות בסחר נירות ערך. אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באפליקציה.

 1. תנאי שימוש
  1. גישתך לאפליקציית בלינק, לרבות הפונקציות, התכנים, החומרים והשירותים הכלולים בה ("האפליקציה") ו/או שימוש בה מהווים אישור כי קראת את תנאי השימוש באפליקציה ("תנאי השימוש"), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין בלינק לבינך ואתה מסכים להם.
  2. המונח "בלינק", "לנו", "אנו" או "שלנו", מתייחס לחברת בלינק פינטק (ישראל) בע"מ, הבעלים של האפליקציה.
  3. המונח "אתה" מתייחס למשתמש (כהגדרתו מטה). בתנאי שימוש אלה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.
  4. תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באפליקציה ו/או בשירותים (המוקדם מבניהם). גישה או שימוש כאמור באפליקציה מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש. ביחס למשתמש קבוע (כהגדרתו מטה) בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלו לבין הוראות ההסכם לפתיחת חשבון בו התקשר המשתמש הקבוע עם בלינק, תגברנה הוראות ההסכם לפתיחת חשבון.
  5. מדיניות הפרטיות של בלינק, חלה על השימוש שלך באפליקציה. בעצם הגישה שלך לאפליקציה ו/או השימוש שלך באפליקציה או בשירותים אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם לאמור בה.
 1. הגדרות

לצורך תנאי השימוש:

 1. "אתרים חיצוניים" פירושם אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
 2. ‏"משתמש": משתמש קבוע או משתמש ארעי.‏
 3. ‏"משתמש ארעי": כל אדם הצופה בתכני האפליקציה ו/או משתמש בהם ו/או בשירותים, למעט משתמש קבע. ‏
 4. ‏‏"משתמש קבוע": משתמש אשר התקשר עם בלינק בהסכם לפתיחת חשבון לשם ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים באמצעות בלינק ו/או לשם קבלת ‏אשראי לביצוע השקעות ומסחר בניירות ערך ובנכסים פיננסיים באמצעות בלינק.‏
 5. "שירותים" פירושם השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, לרבות האפשרות לגשת לאתרים חיצוניים, לצפות בתוכן האפליקציה ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האפליקציה.
 6. "תוכן" פירושו כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באפליקציה, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.
 1. השימוש באפליקציה ובשירותים
  1. הנך מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאפליקציה, או שימוש בה, הם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.
  2. אתה מתחייב לעשות שימוש באפליקציה אך ורק לצורך שימוש בשירותים כהגדרתם לעיל ולא לכל מטרה אחרת.
  3. השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  4. אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  5. אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול תנאי השימוש) ויחולו תנאי סעיף ‏13.
  6. לצורך השימוש באפליקציה ומתן השירותים על-ידנו תידרש להעניק לנו הרשאות לאפליקציות ולאמצעים מסוימים המצויים במכשירך. יובהר כי לא מוטלת עליך חובה חוקית להעניק את ההרשאות האמורות אך ייתכן כי במצב זה לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם.
  7. השימוש באפליקציה כרוך בגישה לרשת אינטרנט. צריכת האינטרנט שדורשת האפליקציה עלולה להיות מוגברת, ואתה תידרש לשאת במלוא העלויות הכרוכות בכך.
  8. הזכות לעשות שימוש באפליקציה היא אישית ואינך רשאי לאפשר, להסמיך או להרשות לאחר (לרבות לא לקרוב משפחה) להשתמש בה באמצעות מכשירך או פרטיך.
  9. הגישה אל, והשימוש באפליקציה מותנים ביצירת חשבון משתמש (להלן: "חשבון המשתמש"). המשתמש מתחייב כי הפרטים אותם יספק במעמד יצירת חשבון המשתמש ובמקרה של עדכון הפרטים על ידו יהיו מדויקים, עדכניים ומלאים. בלינק שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור חשבון משתמש אם פרט כלשהו מן הפרטים שהמשתמש סיפק בתהליך ההרשמה או לאחריו יתברר ככוזב, מטעה או בלתי מדויק.
  10. שם המשתמש והסיסמא לאפליקציה מיועדים אך ורק למשתמש עצמו. חל איסור מוחלט על שימוש בשם משתמש וסיסמא על ידי מי שאינו המשתמש. על המשתמש לשמור את שם המשתמש והסיסמא באופן מאובטח ובסודיות בכל עת ולהימנע מלגלותם ו/או מלשתף אותם עם אחרים. על המשתמש ליידע את בלינק לאלתר בכל מקרה של אבדן או גניבת הסיסמה, ובכל מקרה של חשיפתה בפני צד שלישי.
 1. התוכן
  1. אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באפליקציה הינם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחריות או חבות על בלינק.
  2. התוכן שמוצג באפליקציה מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים. איננו מפקחים או בודקים את התוכן ואין באפשרותנו לקחת אחריות על התוכן.
  3. אתה מאשר ומסכים כי בלינק אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בלינק אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ו/או כל היבט אחר של התוכן.
  4. אתה מצהיר ומתחייב שיש בידיך וכי יהיו בידך, כל עת בה אתה עושה שימוש באפליקציה, כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הדרושות כדי להשתמש בתוכן באופן המתואר בתנאי השימוש, וכן כי בעת שימושך באפליקציה אינך מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו.
  5. אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באפליקציה, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ו/או פוגעני ואתה מוותר בזה על דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד בלינק בעניין זה.
  6. התוכן אינו מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ, הצעה ו/או שידול למתן אשראי ו/או לביצוע השקעה, לרכישת שירות או מוצר, או למתן שירות כלשהו, ואינו ולא נועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי ואישי המביא בחשבון את נתוניך האישיים. כל הסתמכות על התוכן היא באחריותך הבלעדית. בלינק לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכותך על התוכן ו/או למידת התאמת התוכן לשימושך ו/או לצרכיך. אין לבלינק כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ובלינק אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
  7. לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות, הבנה וידע, והיא טומנת בחובה סיכונים. עליך לנהוג משנה זהירות ביחס לתוכן ו/או לשירותים. התוכן ו/או השירותים לא מהווים ייעוץ להשקעה ולא באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך. אין בתוכן ו/או בשירותים משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות של השקעה כלשהי.
 1. בעלות וקניין רוחני
  1. מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפייה ושימוש באפליקציה ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באפליקציה, באופן המותר על פי תנאי השימוש בלבד.
  2. הנך מאשר בזאת כי האפליקציה בשלמותה מהווה יצירה מקורית של בלינק, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאפליקציה, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באפליקציה, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים באפליקציה ו/או אשר עליהם היא מבוססת, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאפליקציה – יהיו רכושה הבלעדי של בלינק ויישארו כאלה.
  3. האפליקציה והשירותים כוללים סודות מסחריים שהינם בבעלותה של בלינק, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.
  4. כל זכויות היוצרים באפליקציה ו/או בקשר עמה מצויים בבעלותה הבלעדית של בלינק, אשר שומרת את כל זכויותיה בעניין זה.
  5. אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האפליקציה, התוכן ו/או השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי השימוש.
  6. סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.
  7. השימוש באפליקציה ו/או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש המותר במפורש על פי תנאי השימוש, אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של בלינק ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.
  8. אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של בלינק בהם נעשה שימוש בקשר עם האפליקציה והשירותים, הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בלינק. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.
  9. בלינק שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.
 1. אמצעי זיהוי ביומטרי
  1. אנו עשויים להציע למשתמש שירות של גישה לאפליקציה באמצעות זיהוי ביומטרי של טביעות האצבע או תווי הפנים של המשתמש ("שירות הזיהוי הביומטרי" או "השירות"), והכל בהתאם להגדרות המכשיר שנמצא ברשות המשתמש ועליו מותקנת האפליקציה. הזיהוי הביומטרי ישמש כאמצעי הזדהות חלופי להקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך.
  2. במכשירים מתוצרת חברת “Apple”  השירות עושה שימוש במנגנון סריקת האצבע ((Touch ID או במנגנון סריקת תווי הפנים (Face ID) של Apple – למידע נוסף על המנגנונים, ראו להלן:

במכשירים בעלי מערכת ההפעלה Android סריקת טביעת האצבע או סריקה של תווי הפנים נעשית באמצעות מנגנון הסריקה של יצרן המכשיר שברשות המשתמש.

  1. השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי כפוף להגדרתו של אמצעי זיהוי ביומטרי במכשיר המשתמש בהתאם להנחיות יצרן המכשיר. בלינק לא תישא באחריות לאמצעי הזיהוי שיוגדרו על-ידי המשתמש ובאחריות המשתמש להסיר כל אמצעי זיהוי ביומטרי שאינו של המשתמש ולהקפיד כי המכשיר נמצא בשימוש הבלעדי של המשתמש. לשם ביצוע הזדהות באמצעות שירות הזיהוי הביומטרי בעת הכניסה לאפליקציה, יהא על המשתמש לאשר כי אכן ברצונו לבצע הזדהות כאמור.
  2. אנו לא שומרים את אמצעי הזיהוי הביומטרי של המשתמש, כפי שהוגדרו במנגנון סריקת טביעת האצבע או תווי הפנים במכשיר.
  3. השימוש בשירות מותנה בהתחייבותך כי טביעת האצבע או תווי פנים שהוגדרו על-ידך במכשירך הם שלך בלבד, וכי לא תגדיר במכשירך טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שלך, כל עוד אתה עושה שימוש באפליקציה. הפרה של האמור חושפת את חשבונך לסיכון של כניסה אליו על ידי מי שאינם מורשים לכך. ככל שאתה מעוניין להגדיר אמצעי זיהוי ביומטרי שאינו שלך על מכשירך (או ככל שאמצעי כאמור כבר מותקן על מכשירך), נבקשך שלא לעשות שימוש בשירות הזיהוי הביומטרי, אלא להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה.
  4. יובהר כי בכל עת עומדת למשתמש האפשרות לבטל את השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי, זאת, באמצעות מערכת ההפעלה ותפריט ההגדרות במכשירו וכן באמצעות כניסה לתפריט ה"הגדרות" באפליקציה.
  5. האחריות על השימוש באמצעי הזיהוי הביומטרי ותוצאותיו היא של המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏11 להלן, בלינק אינה אחראית לכל נזק, פגם ו/או תקלה מכל סוג שהוא, שייגרמו או עלולים להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי.
 1. אתרים חיצוניים
  1. האפליקציה עשויה לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה ו/או בלתי הולם באופן אחר.
  2. אם תחליט לעזוב את האפליקציה שלנו ולגשת לאתרים חיצוניים כאמור, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל מדיניות הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאפליקציה שלנו.
  3. על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.
  4. איננו תומכים בפרסום, במוצרים ו/או בשירותים הנמצאים או זמינים באתרים חיצוניים ואיננו חבים ולא נהיה חבים בכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מהסתמכות כלשהי על כל פרסום, מוצר ו/או שירות הנמצאים או זמינים באתרים חיצונים.
  5. אתרים חיצוניים שניתן לגשת אליהם מהאפליקציה אינם בהכרח זמינים בכל השפות או בכל הארצות. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתרים חיצוניים אלה מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים. ככל שבחרת לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה זאת ביוזמתך והנך אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים החלים על גישה זו.
 1. בעיות באפליקציה
  1. בלינק אינה מתחייבת כי האפליקציה תהיה תואמת לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאפליקציה תפעל ללא הפרעות או שגיאות.
  2. אתה מאשר ומסכים כי בלינק אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל הפרעה, שגיאה, תקלה, עיכוב או כל בעיה אחרת שעשויה להיגרם בפעילות באפליקציה, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בלינק אינה אחראית לבחינה או להערכת האיכות, האמינות, וטיב הפעילות של האפליקציה.
 1. הגבלות על השימוש באפליקציה ובשירותים
  1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים אם:
   1. אינך תושב ישראל;
   2. חוקי מדינת ישראל ו/או דין אחר אשר חל עליך ו/או על השימוש שלך באפליקציה אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן;
   3. שימושך באפליקציה או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.
  2. אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות:
   1. להשתמש באפליקציה או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש או בניגוד לכל דין;
   2. לאפשר לאחר לעשות שימוש באפליקציה, ובכלל זה למסור לאחר סימני זיהוי אישיים אשר יאפשרו את התחברותו לאפליקציה ואת שימושו בשירותים;
   3. לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;
   4. להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האפליקציה ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האפליקציה ו/או כל חלק ממנה (לרבות אך לא רק התוכן), לכל מטרה שהיא;
   5. להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של בלינק הכלולים באפליקציה;
   6. להשתמש באפליקציה למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;
   7. להשתמש באפליקציה כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;
   8. לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האפליקציה ו/או של השירותים;
   9. להשתמש באפליקציה כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;
   10. לקשר לתכנים מהאפליקציה שאינם מסך הבית של האפליקציה או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך רשאי לקשר לתכנים מהאפליקציה ובלבד: (א) שלא תסיר או תסתיר את הודעת זכויות באפליקציה; (ב) הקישור יהא למסך הבית של האפליקציה; (ג) האפליקציה ו/או האתר שמהם אתה מספק את הקישורים לאפליקציה אינם עוסקים בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות; ו-(ד) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאפליקציה באופן מידי עם בקשתנו.
  3. כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באפליקציה ו/או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את תנאי השימוש, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים. ובלינק לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור או תוצאותיה.
  4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.
 1. פרטיות, דיוור ישיר ותוכן פרסומי
  1. השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האפליקציה או תכנים אחרים שנאספים על ידינו בקשר עם השימוש באפליקציה, כפוף למדיניות הפרטיות של בלינק, אותה ניתן למצוא בכתובת https://heyblink.com/privacy. אנא קרא אותה בעיון.
  2. אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על המידע הנמסר על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון במסירת פרטים אלו חל עליך בלבד, ואנו לא נהיה אחראיים ו/או חייבים בגין כל גילוי ו/או אובדן של פרטים ותכנים כאמור בכל צורה שהיא.
  3. בלינק ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אלייך בעתיד בדיוור ישיר על המידע האישי שתמסור לנו, וכן לפנות אלייך בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות (אך לא רק) דואר אלקטרוני, SMS, whatsapp וכו'. בעצם אישורך את תנאי שימוש אלה הינך מסכים לקבלת הודעות, הצעות ודיוור כאמור.
 1. אחריות
  1. במידה המרבית המותרת על פי דין, האפליקציה והשירותים מסופקים על ידנו "כמו שהם" ("as-is") ו-"כפי שהם זמינים" ("as available"), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא. בלינק לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בלינק לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאפליקציה ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות תוכן, מידע ו/או נתונים המצויים באפליקציה, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.
  2. בנוסף על האמור לעיל, בלינק אינה מתחייבת שפעילות האפליקציה ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באפליקציה ו/או בשירותים יתוקנו, שהאפליקציה ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.
  3. אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באפליקציה ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הוא באחריותך הבלעדית.
  4. אתה אחראי וחב באופן בלעדי, ולבלינק אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לבלינק).
  5. עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האפליקציה או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.
  6. במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו בלינק, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האפליקציה, התוכן ו/או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באפליקציה; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאפליקציה ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם בלינק צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האפליקציה ו/או השירותים) נגדך.
  7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה לא יהיו בלינק, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק בקשר עם האפליקציה, התוכן ו/או השירותים בסכום העולה על חמישים שקלים חדשים (50 ש"ח).
  8. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או השירותים, והוא פוטר בזאת את בלינק ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.
  9. כל תובענה בקשר עם האפליקציה ו/או השירות, תוגש בתוך שנה (1) אחת, מהמועד בו קמה עילת התביעה.
 1. שיפוי

אתה תשפה את בלינק ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו"ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האפליקציה ו/או השירותים), כנגד בלינק, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באפליקציה ו/או מכל הפרה של תנאי השימוש על ידך.

 1. סיום ההתקשרות
  1. תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידך או על ידי בלינק.
  2. מבלי לגרוע מזכותה של בלינק לבטל את תנאי השימוש אלה כאמור בסעיף ‏13.1 לעיל, בלינק, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתנאי השימוש הללו אם לא תעמוד באחת או יותר מהוראות תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של בלינק לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.
  3. עם ביטול תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים.
  4. במקרה של ביטול תנאי השימוש מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים ‏5, ‏9, ‏10, ‏11, ‏12, ‏13 ו-‏14.

 

 1. חוק וסמכות שיפוט
  1. על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.
  2. בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתנאי השימוש הם בתי המשפט בתל אביב-יפו, לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, בלינק תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות בלינק לפי תנאי שימוש אלה.
 1. כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לבלינק בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת info@heyblink.com

 1. שונות
  1. כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הן לצורך הנוחות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים "כולל" ו"לרבות" לא יפורשו בהגבלה.
  2. כלל ההסכמות. תנאי השימוש (במקרה של משתמש קבוע – בצירוף עם ההסכם לפתיחת החשבון) כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.
  3. שינויים בתנאי השימוש. בלינק שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד בלינק או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. נפרסם הודעה באפליקציה על שינויים מהותיים בתנאי השימוש ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באפליקציה. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.
  4. הפרדה. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן.
  5. ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד בלינק לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של בלינק. ויתור מצד בלינק על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.
  6. היעדר שותפות. אף דבר הכלול בתנאי השימוש לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסים דומים בין בלינק לבינך, וכן לא תוענק לך הזכות, הסמכות או ההרשאה (מפורשת או משתמעת) לחייב או ליצור באופן אחר כל חובה או התחייבות של בלינק.
  7. המחאה. אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת בלינק, וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של בלינק תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. בלינק רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.
  8. חוזה לטובת צד שלישי. תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ​​ולא ייחשבו כמעניקים או כיוצרים זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

* * *

עודכן לאחרונה: ב-27 ביוני 2024.