מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

בלינק פינטק (ישראל) בע"מ (להלן: "בלינק או אנו") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באפליקציית בלינק (להלן: "האפליקציה"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באפליקציה וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באפליקציה.

המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של בלינק והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך באפליקציה הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.

למונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש או בהסכם פתיחת החשבון, לפי העניין.

 1. סוגי המידע שאנו אוספים
 2. כיצד אנו אוספים את המידע
 3. מטרות האיסוף והשימוש במידע
 4. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 5. אתרים חיצוניים
 6. קטינים
 7. אבטחת המידע
 8. שמירת המידע
 9. שינויים במדיניות הפרטיות
 10. מימוש זכויותייך
 11. יצירת קשר
 1. סוגי המידע שאנו אוספים
  1. ביחס למשתמש ארעי:
   1. פרטי זיהוי: שם פרטי ושם משפחה.
   2. פרטי קשר: מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
  2. ביחס למשתמש קבוע:
   1. פרטי זיהוי: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות (לרבות הפרטים המופיעים בתעודת הזהות וצילומה, ובכלל זה תאריך לידה, מין, מקום הוצאת התעודה וכיו"ב), תאריך עלייה ותעודת עולה (ככל שרלוונטי).
   2. פרטי קשר: טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית.
   3. פרטים תעסוקתיים: מצב תעסוקתי, מקצוע (לרבות האם המשתמש הקבוע הוא בעל משרה ציבורית בכירה).
   4. פרטים כלכליים: לרבות הכנסה חודשית, מקור הכספים, מספר חשבון בנק ופרטי פעולות שתבצע באמצעות האפליקציה.
   5. תמונה: צילום עצמי שיבוצע כחלק מתהליך פתיחת החשבון בבלינק. מזהים ביומטריים עשויים להיאסף מהתמונה כחלק מהליך אימות הזהות שמבוצע למשתמש על-ידי או10טיקס בע"מ (ח.פ. 514553007) (להלן: "או10טיקס"). עיבוד מידע זה כפוף גם למדיניות עיבוד המידע הביומטרי של או10טיקס הזמינה בכתובת https://www.au10tix.com/legal/biometric-data-policy/.
  3. ביחס לכלל המשתמשים:
   1. מידע אודות השימוש באפליקציה: מידע אודות השימוש שלך באפליקציה, ובכלל זה מתי נכנסת לאפליקציה, כמה זמן נשארת באפליקציה או במסך מסוים באפליקציה ואילו פעולות ביצעת באמצעותה.
   2. מידע טכני: לרבות מידע לגבי חיבור האינטרנט  (למשל כתובת IP וספק אינטרנט), מידע על המכשיר באמצעותו אתה ניגש לאפליקציה (למשל, מידע על סוג המכשיר ומערכת ההפעלה שמותקנת עליו).
   3. מידע נוסף: כל מידע נוסף שייתכן כי תספק לנו במהלך השימוש באפליקציה.
  4. המידע המפורט בסעיפים ‏1-3 לעיל ייקרא להלן "מידע אישי".
  5. בנוסף אנו עשויים לאסוף ולעבד נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים לכל מטרה שהיא. מידע מסוג זה איננו מזהה ולכן לא מהווה מידע אישי. למשל, אנחנו עשויים להשתמש במידע אגרגטיבי על השימוש באפליקציה כדי לחשב את אחוז המשתמשים אשר עושים שימוש בכלי מסוים באפליקציה או אחוז המשתמשים שרכשו נייר ערך מסוים.
  6. ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עלייך לקבל את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עלייך בלבד.
 1. כיצד אנו אוספים את המידע

אנו משתמשים בדרכים שונות כדי לאסוף מידע אישי ממך ועלייך, בין השאר בדרכים שלהלן:

 1. מידע שתספק לנו ישירות: באפשרותך למסור לנו את פרטי זיהוי, פרטי קשר, פרטים כלכליים, פרטים תעסוקתיים ואת התמונה שלך בהרשמתך לאפליקציה ובמהלך השימוש בה. באפשרותך למסור לנו גם מידע נוסף כאשר אתה יוצר קשר עימנו.
 2. מידע שנאסף באופן אוטומטי: במהלך השימוש שלך באפליקציה ייתכן כי נאסוף מידע טכני או מידע אודות השימוש שלך באפליקציה באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע זה באמצעות לוגים וטכנולוגיות דומות. כמו כן, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע על העסקאות שאתה מבצע באמצעות האפליקציה.
 3. מידע פומבי ומידע שהתקבל מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע טכני ומידע אודות השימוש שלך באפליקציה מצדדים שלישיים, ובכלל זה מספקים של כלי אנליטיקה ושותפי פרסום.
 1. מטרות האיסוף והשימוש במידע

אנו נאסוף ונשתמש במידע האישי אך ורק בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. לרוב, נשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות:

 1. מתן שירותים, ביצוע הסכם עמך או התקשרות בהסכם כאמור;
 2. יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות SMS, WhatsApp, דוא"ל ו/או הודעות במסגרת האפליקציה, ובכלל זה דיוור ישיר;
 3. הצעת שירותים והצעות בהתאם למאפייני הפעילות שלך באפליקציה;
 4. שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;
 5. תפעול האפליקציה, פיתוחה, שיפורה וניהולה וכן שיפור השירות והתאמתו ללקוח;
 6. זיהויך, אימות זהותך ומילוי אחר דרישות חוקיות ורגולטוריות החלות עלינו;
 7. למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עימן;
 8. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

אנו עשויים לפנות אלייך בעתיד בדיוור ישיר על בסיס המידע האישי, לרבות בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים. בנוסף, ייתכן כי נשלח לך הודעות(לרבות "הודעות בדחיפה" למכשיר, הודעות SMS או הודעות דוא"ל) הנוגעות לפעילות שלך באפליקציה או אלייך. ככל שאינך מעוניין בקבלת פניות כאמור, באפשרותך לבקש את הסרת שמך מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה), שינוי ההגדרות באפליקציה או באמצעות פרטי ההתקשרות בסעיף ‏11 מטה).

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו רשאים להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 1. לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך בהתאם לתנאי השימוש או להסכם עימך (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן, העברת פרטים אישיים לברוקרים באמצעותם ניתן לבצע עסקאות או למסב לשם ביצוע העברת כספים לבקשתך וכדומה);
 2. ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;
 3. אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו', ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
 5. לספקי שירותים ולרשויות המוסמכות לשם זיהויך, אימות זהותך (למשל העברת תמונתך וצילום תעודה מזהה שלך לספק שירותים לשם אימות זהותך), עריכת בדיקות הנדרשות למילוי אחר כל דין, חישוב מס וניכויו וכיו"ב;
 6. לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;
 7. בהסכמת ובאישור המשתמש;
 8. בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי.

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין.

 1. אתרים חיצוניים

האפליקציה עשויה לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לנו כל שליטה על האתרים החיצוניים ואנו לא נישא באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם.

 1. קטינים

האפליקציה אינה מיועדת לקטינים מתחת לגיל 16 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16. קטינים מתחת לגיל 18 נדרשים לקרוא מדיניות פרטיות זו יחד עם הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין מתחת לגיל 16 ואתה סבור כי ילדך מבצע שימוש באפליקציה, נבקש להודיענו על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך.

 1. אבטחת המידע

אנו נעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם.

 1. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. יובהר כי המידע האישי שנמסר בעת תהליך ההרשמה לאפליקציה יישמר גם אם בסופו של יום לא נפתח לאדם/למשתמש חשבון. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באפליקציה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באפליקציה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. מימוש זכויותייך

לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:

 1. באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של בלינק, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "תקנות העיון"). בלינק תשיב על בקשתך תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.
 2. בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס' תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.
 3. ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי בלינק אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. בלינק תשיב על בקשתך תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.
 1. יצירת קשר
 1. בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל info@heyblink.com
 2. כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא"ל וטלפון).
 3. מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 18 בפברואר 2024.