Disclaimer

המידע המופיע לעיל איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה סקירה כללית בלבד; אין לראות במידע המפורט לעיל הצעה לרכישה ו/או ביצוע השקעה ו/או ביצוע פעולות בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח –1968 ("החוק"); מחירים, ככל ונקובים, אינם מתייחסים להצעה ספציפית מהווים דוגמה להמחשה בלבד. כמו כן, המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם; יובהר כי ההשקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון כאשר התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים לעיל אינה מובטחת. בנוסף יובהר כי השקעה בניירות ערך נתונה לשינויים ותנודות במחירים וכן כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית של התאגידים המציעים את ניירות הערך; אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד;